Termeni si conditii


Acești termeni de licență pentru utilizatorul final guvernează relația dintre Furnizor (așa cum este definit mai jos în secțiunea 1.1) și orice persoană care descarcă, instalează, folosește sau accesează sau are utilizarea sau accesul la oricare dintre soluțiile de măsurare a lemnului cunoscute sub numele de Neural Grader. (adică, software-ul, resursele și/sau serviciile respective). Termenii prezentați aici se aplică indiferent de mediul în care este utilizat Neural Grader, de locația geografică a unei astfel de utilizări și de mijloacele tehnice folosite în acest sens. Vă rugăm să luați în considerare cu atenție textul de mai jos, deoarece numai dacă sunteți pe deplin de acord cu toți termenii furnizați aici, puteți utiliza soluțiile la care se face referire. Dacă găsiți ceva în acești termeni cu care nu înțelegeți sau cu care nu sunteți de acord, vă rugăm să vă abțineți de la a utiliza Neural Grader. Orice descărcare, instalare, utilizare sau acces la Neural Grader sau orice parte a acestuia va fi considerată a constitui consimțământul dumneavoastră de a accepta acești termeni.

 1. INTERPRETAREA
  1.1. Următorii termeni, atunci când se scriu cu majuscule, vor avea semnificațiile care le sunt atribuite mai jos:
  „Acord” — contractul dintre Părți, care cuprinde acești termeni de licență pentru utilizatorul final și alți termeni privind Serviciul pe care Părțile il pot conveni;
  „Conținut” — informațiile și resursele tehnice furnizate de Furnizor clienților săi pentru utilizarea acestora împreună cu Software-ul și caracteristicile Software-ului în sine. Elementele de Conținut sunt de obicei grupate în pachete standard denumite Planuri de Servicii;
  „Client” — orice persoană sau entitate care are un Cont de utilizator valid sau care deține o copie integrală sau parțială a oricărui Software. Fiecare Client ar trebui să ia acest termen ca referindu-se în mod specific la el, cu excepția cazului în care contextul impune altfel;
  „Datele clientului” — orice informație (inclusiv Date personale) pe care Clientul sau un Utilizator final le colectează, introduce, înregistrează, stochează, utilizează, controlează, modifică, aranjează, șterge, dezvăluie, pune la dispoziție, transmite sau procesează în alt mod prin sau prin mijloacele Serviciului;
  „Utilizator final” – orice persoană căreia Clientul îi permite acces la Serviciu sau la orice parte a acestuia, fie prin Contul de utilizator sau în alt mod (inclusiv oricine descarcă Software-ul sau folosește sau accesează Serviciul în numele Clientului) ;
  „Proprietate intelectuală” — toate mărcile comerciale existente și viitoare, mărcile de servicii, nume de domenii și nume de afaceri, mărci, drepturi referitoare la invenții, modele, baze de date și informații de proprietate (inclusiv, fără limitare, secrete comerciale și know-how), brevete, drepturile de autor, drepturile morale și toate celelalte elemente (inclusiv drepturi și alte beneficii) considerate în mod obișnuit drept proprietate intelectuală, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu;
  „Parte” — fiecare dintre Client și Furnizor;
  „Date cu caracter personal” — orice informație considerată date cu caracter personal în conformitate cu legea care guvernează prezentul acord (definiția legală actuală a datelor cu caracter personal fiind următoarea: „orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, indiferent de starea și forma astfel de informații”);
  „Reprezentant” — orice persoană care reprezintă Clientul la intrarea acestuia în Contract;
  „Serviciul” — în funcție de context, fie (a) furnizarea de către Furnizor a Software-ului, a Contului de utilizator, a Conținutului și a asistenței pentru clienți, fie (b) a Software-ului, Contului de utilizator, Conținutul și asistența pentru clienți în mod colectiv sau în orice fel de combinaţie;
  „Software” — aplicația de gradare a lemnului a Furnizorului (denumită în prezent Neural Grader) și alte programe dezvoltate de Furnizor pe care Furnizorul le poate pune la dispoziție împreună cu acestea, inclusiv astfel de patch-uri, actualizări, alte modificări și înlocuiri ale acestora pe care Furnizorul le face periodic;
  „Furnizor” – Fordaq International SRL, o societate înființată în conformitate cu legislația romana, cu sediul in str. Sevastopol nr. 24, camera 104, Bucuresti, Romania, e-mail contact@neuralgrader.ro;
  „Cont de utilizator” — un cont de utilizator furnizat de Furnizor al cărui scop este acela de a permite Clientului să acceseze și să utilizeze Conținutul și să se angajeze în anumite activități de prelucrare a datelor.
  1.2. Cuvintele „în prezentul”, „în prezentul document”, „în continuare” și „în prezentul Acord” se referă la prezentul Acord. Cuvintele care indică un gen sau genuri se citesc ca referindu-se la toate genurile, cu excepția cazului în care contextul cere altfel.
  1.3. Acest Acord (așa cum a fost modificat periodic) constituie întregul acord între părți cu privire la obiectul prezentului articol și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare dintre părți cu privire la acel subiect.
  1.4. În caz de conflict între orice prevedere din prezentul document și orice declarație, reprezentare sau alte informații publicate pe site-ul Furnizorului sau conținute în orice alte materiale sau comunicări, prevederile din Acord vor prevala.
 2. ÎNCEPERARE
  2.1. Acest Acord va intra în vigoare între Părți din momentul în care persoana sau entitatea care urmează să fie identificată ca Client descarcă sau instalează orice parte a Software-ului, obține un Cont de utilizator sau este de acord sau se consideră că a fost de acord cu termenii prezentului, oricare dintre acestea. apare primul.
  2.2. Oricine folosește, accesează sau încearcă să utilizeze sau să acceseze orice parte a Serviciului va fi considerat că a fost de acord cu termenii prezentului.
 3. LICENȚĂ
  3.1. Sub rezerva termenilor stabiliti aici, Furnizorul acordă Clientului, iar acesta din urmă acceptă, pe durata prezentului, o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă (cu excepția celor prevăzute în secțiunea 3.2) pentru a utiliza astfel de caracteristici ale Serviciului așa cum este inclus în Planul de servicii pentru clienți.
  3.2. În ceea ce privește atribuirea, sublicențarea și alte cedări, părțile au convenit că:
  (a) Clientul nu va acorda, fără consimțământul explicit prealabil al Furnizorului, să sublicențeze, să cedeze, să greveze sau să dispună în alt mod de niciunul dintre drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentului, cu excepția cazului în care (i) restricția de mai sus nu se aplică dispoziției Clientului de creanțele sale bănești (adică, creanțe pentru o anumită sumă de bani care urmează să fie plătită Clientului) și (ii) Clientul poate cesiona întregul Contract, adică toate drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului, prin succesiune generală sau transfer de întreprindere ( parte asumată, respectiv, fiind fie succesorul general al Clientului, fie dobânditorul întreprinderii Clientului la care se referă prezentul Contract);
  (b) Furnizorul poate: (i) la propria sa discreție să sublicențeze, să cedeze, să greveze și să dispună în alt mod de oricare și de toate drepturile sale în temeiul prezentului; (ii) dispune în orice mod de oricare și de toate obligațiile care îi revin în temeiul prezentului, cu condiția să notifice Clientul despre aceasta.
  3.3. Serviciul poate fi accesat numai prin interfața (interfețele) pe care Furnizorul le-a furnizat pentru acesta și nu trebuie accesat sau încercat să fie accesat în vreun mod neaprobat de Furnizor.
  3.4. Clientul poate face copii ale Software-ului numai pentru propriile scopuri de instalare, arhivare și backup.
 4. SERVICE
  4.1. Furnizorul va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a furniza Serviciul Clientului pe toată durata acestui Acord, în conformitate cu Planul de servicii al Clientului.
  4.2. Clientul recunoaște că: (a) Serviciul nu a fost conceput pentru a satisface cerințele individuale ale Clientului; (b) operarea Serviciului poate întâmpina din când în când probleme tehnice sau de altă natură și nu poate continua neîntreruptă sau fără erori; (c) Serviciul nu este tolerant la erori și nu a fost conceput pentru a fi utilizat în circumstanțe inerent periculoase, cum ar fi, de exemplu, funcționarea „surselor majore de pericol”, sistemele de control al traficului sau de susținere a vieții, manipularea substanțelor periculoase și alte activități unde eșecul Serviciului poate duce la deces, vătămare corporală sau daune mediului.
  4.3. Serviciul este furnizat „ca atare” și „așa cum este disponibil”. Selectarea și utilizarea Serviciului de către Client se face pe propriul risc, la fel și expunerea Clientului și a Utilizatorilor finali la, descărcarea și încărcarea, precum și transmiterea, alte procesări și deținerea de informații, programe și alte elemente prin sau datorită Serviciului.
  4.4. Furnizorul nu are obligația de a îmbunătăți, modifica sau înlocui orice parte a Serviciului sau de a continua dezvoltarea sau lansarea de noi versiuni ale acestuia.
  4.5. Furnizorul își propune să răspundă la majoritatea problemelor de asistență în termen de 24 de ore, dar nu are nicio obligație de a face acest lucru și nu oferă nicio garanție cu privire la cât de repede este furnizat asistența sau problemele vor fi rezolvate.
  4.6. Serviciul poate oferi link-uri sau acces la site-uri web, resurse sau servicii ale terților, iar acestea pot oferi link-uri sau acces la Serviciu. Furnizorul nu este responsabil pentru calitățile (inclusiv disponibilitatea, fiabilitatea și securitatea) unor astfel de site-uri, resurse sau servicii externe, nu le aprobă și nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, daune, cheltuieli sau alte consecințe rezultate din existența lor, absența, calitățile, utilizarea sau incapacitatea de a le folosi.
 5. PLATA
  5.1. Prin descărcarea sau instalarea oricărei părți a Software-ului, obținerea unui Cont de utilizator sau abonarea în alt mod la Serviciu sau la orice parte a acestuia, sau permițând sau provocând ca orice astfel de activitate să fie întreprinsă în numele său, se consideră că Clientul a fost de acord și a acceptat răspunderea pentru plata tuturor taxelor și a altor taxe asociate cu Planul de servicii aplicabil. Același lucru se aplică, mutatis mutandis, în cazul în care Clientul permite sau face să fie desemnat ca plătitor pentru Planul de servicii al altcuiva.
  5.2. Ciclul de facturare pentru orice Plan de servicii taxabil va depinde de Planul de servicii, detalii despre care sunt disponibile pe site-ul web al Furnizorului.
  5.3. Plata Serviciului este datorată în avans până în prima zi a fiecărui ciclu de facturare și trebuie efectuată prin intermediul unui card de plată (de credit sau debit) sau a unui serviciu de portofel online acceptat de Furnizor, cu excepția cazului în care sa convenit altfel. Clientul se va asigura că sunt disponibile fonduri suficiente în contul relevant și recunoaște că întârzierea plății poate duce la suspendarea Serviciului sau rezilierea Acordului.
  5.4. Toate plățile pentru Serviciu sunt gestionate de un gateway de plată terță parte. Furnizorul nu este responsabil pentru procesarea plăților Clientului și nu va fi responsabil pentru nicio problemă în legătură cu acestea.
  5.5. Furnizorul poate modifica taxele, tarifele și ciclul de facturare aplicabile Planului de servicii al clientului cu o notificare de o lună. În cazul în care Clientul nu este de acord cu modificările respective, singurul și exclusiv remediu va fi dezabonarea de la Planul de servicii în cauză. Abonamentul rămas al Clientului la Planul de servicii după orice astfel de modificări va fi considerată a constitui consimțământul său pentru modificarea (modificările) respectivă.
  5.6. În cazul în care Clientul se dezabonează de la un Plan de servicii sau Planul său de servicii este modificat sau Acordul este reziliat sau modificat înainte de sfârșitul perioadei de facturare curente în acel moment, nu i se va acorda Clientului nicio rambursare pentru nicio plată aferentă perioadei de facturare respective.
  5.7. Plățile anticipate pentru perioadele de facturare viitoare nu sunt rambursabile. La o actualizare sau o retrogradare de la un Plan de servicii taxabil la altul, o plată anticipată efectuată pentru Planul de servicii inițial va fi aplicată împotriva sumelor plătibile pentru noul Plan de servicii.
  5.8. Taxele și tarifele Furnizorului nu includ taxa pe valoarea adăugată, taxa pe vânzări și alte sarcini publice, cu excepția cazurilor în care Furnizorul a declarat altfel în mod explicit. Clientul va fi singurul responsabil pentru toate taxele, taxele și sarcinile care pot fi percepute la achiziționarea, achiziția, importul, exportul, utilizarea sau utilizarea Serviciului.
  5.9. Toate sumele plătibile Furnizorului în temeiul prezentului document vor fi plătite integral, fără a deduce sau permite deducerea oricărei conversii valutare, transfer bancar, remitere sau alte taxe legate de plata (sau orice manipulare a plății) a acestora.
 6. ANGAJAMENTUL CLIENTULUI
  6.1. Clientul trebuie să fie o persoană fizică sau juridică sau o entitate cu capacitate juridică.
  6.2. Politica Furnizorului este de a nu solicita sau induce sau influența în alt mod orice persoană care nu posedă capacitate juridică activă (inclusiv persoanele a căror capacitate juridică activă a fost restricționată sau este considerată a fi restricționată) să se aboneze la Serviciu sau să o utilizeze. Pentru protecția celor a căror capacitate juridică activă este restrânsă, Furnizorul interzice oricărei astfel de persoane să se aboneze la, să fie abonat și să utilizeze Serviciul. În cazul persoanelor fizice, capacitatea juridică activă deplină se dobândește, de regulă, prin împlinirea vârstei majore, care, potrivit legii care reglementează prezentul Contract, are loc la împlinirea vârstei de 18 ani. Din aceste motive, fiecare Client persoană fizică și orice Reprezentant al unui Client fără persoană fizică trebuie să reprezinte Furnizorului și prin abonarea acestuia la Serviciu (sau, respectiv, prin abonarea Clientului la Serviciu) aceasta declară că are cel puțin 18 ani și este pe deplin capabil să încheie contracte. Aceeași declarație este considerată a fi făcută de fiecare dată când serviciul este utilizat, iar Clientul recunoaște că Furnizorul se bazează pe această declarație ca fiind adevărată pe toată durata prezentului.
  6.3. Clientul trebuie să se conformeze și să determine fiecare Utilizator Final să respecte toate legile, regulile și reglementările aplicabile utilizării Serviciului și prelucrării Datelor Clienților.
  6.4. Clientul garantează că nu va folosi Serviciul pentru a trimite comunicări nesolicitate sau pentru a încărca, transmite, livra, rula, deține sau stoca cod dăunător, malware sau conținut ilegal și se va asigura că niciunul dintre Utilizatorii finali nu se angajează într-o astfel de activitate.
  6.5. Orice Date ale Clientului care intră în conflict cu prevederile acestui Acord pot fi eliminate, dezactivate și/sau distruse de către Furnizor la discreția sa.
  6.5. Orice Date ale Clientului care intră în conflict cu prevederile acestui Acord pot fi eliminate, dezactivate și/sau distruse de către Furnizor la discreția sa.
  6.6. Fără a deroga de la nici una dintre obligațiile statutare ale Clientului, Clientul se angajează că nu va și nu va permite niciunui Utilizator Final: (a) să interfereze cu buna funcționare a Serviciului; (b) să impună o sarcină nerezonabilă Serviciului sau infrastructurii acestuia; (c) să copieze (cu excepția cazurilor permise în mod expres aici), să reproducă, să traducă, să adapteze, să aranjeze sau să modifice în alt mod Software-ul sau să reproducă rezultatele oricărei astfel de activități; (d) să decompileze, să dezasamblați sau să facă inginerie inversă a Software-ului; (e) eliminați, modificați, ascundeți sau ascundeți orice notificare privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte notificări privind drepturile de proprietate încorporate în, care apar sau aparțin în alt mod la Serviciu; (f) să creeze sau să încerce să creeze orice produs sau serviciu care este în mod substanțial similar cu sau îndeplinește aceleași funcții sau în mod substanțial similare cu Serviciul sau care concurează în alt mod cu Serviciul sau care se pretinde a fi creat, furnizat sau aprobat de către Furnizor.
  De asemenea, angajamentele Clientului menționate în această secțiune 6.6 vor fi considerate a fi fost făcute de oricine folosește, accesează sau încearcă să utilizeze sau să acceseze orice parte a Serviciului.
 7. ANGAJAMENTUL REPREZENTANTULUI
  7.1. Reprezentantul garantează personal Furnizorului că: (a) Clientul respectă descrierea prevăzută în secțiunea 6.1; (b) are autoritatea de a acționa în numele Clientului; (c) acest Acord este obligatoriu pentru Client.
  7.2. Reprezentantul se obligă față de Furnizor, iar acesta din urmă este de acord, că, în cazul în care Clientul nu se conformează descrierii menționate în secțiunea 7.1 (a), sau dacă prezentul Contract se dovedește a fi nul din cauza lipsei sau excesului de autoritate a Reprezentantului, Reprezentantul, la alegerea Furnizorului (care va fi exercitat prin notificare la discreția Furnizorului), va fi considerat că a încheiat Acordul în numele său (adică, în calitate de Client). Pentru evitarea oricărui dubiu, exercitarea sau neexercitarea de către Furnizor, opțiunea menționată anterior nu va prejudicia niciun alt drept sau remediu de care dispune în temeiul Contractului sau al legii aplicabile.
 8. CONT DE UTILIZATOR
  8.1. Clientul va fi pe deplin responsabil pentru activitatea care are loc în Contul său de utilizator, inclusiv pentru toate actele efectuate prin sau prin intermediul unui astfel de Cont de utilizator și trebuie să notifice imediat Furnizorul cu privire la orice încălcare a securității referitoare la sau utilizarea neautorizată a Contului de utilizator al Clientului. .
  8.2. În ceea ce privește numele de utilizator, parolele și jetoanele de autentificare ale Clientului, Părțile au convenit că Clientul va fi responsabil pentru: (a) menținerea confidențialității acestor nume de utilizator, parole și jetoane; (b) toate actele efectuate prin utilizarea și toate consecințele utilizării sau utilizării greșite a unui astfel de nume de utilizator, parolă sau simbol.
  8.3. Furnizorul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, daune sau alte consecințe care pot rezulta din orice utilizare neautorizată a Contului de utilizator, numelui de utilizator, parolei sau simbolului de autentificare al Clientului.
  8.4. Furnizorul nu are obligația de a monitoriza sau de a accesa orice Cont de utilizator, dar poate face acest lucru în cazurile în care o astfel de acțiune este justificată în mod rezonabil (de exemplu, pentru a preveni activitățile ilegale sau dăunătoare, pentru a oferi asistență clienților sau pentru a-și îndeplini obligațiile legale).
  8.5. Furnizorul poate, la propria sa discreție, să dezactiveze, să închidă sau să restricționeze accesul la orice Cont de utilizator care este utilizat pentru a încălca Proprietatea Intelectuală sau drepturile de proprietate sau personale ale oricui.
 9. DREPTURI
  9.1. Toată proprietatea intelectuală legată de servicii va aparține Furnizorului. Clientul nu va dobândi niciun drept sau interes asupra acestuia sau în alt mod în legătură cu Serviciul, cu excepția drepturilor limitate de utilizare prevăzute în mod expres în prezentul Acord. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres aici vor fi considerate reținute.
  9.2. Nimic din prezentul Acord sau comportamentul nimănui în temeiul acestuia nu va fi interpretat ca să creeze sau să ofere temei pentru crearea vreunui drept de garanție sau a unui drept de posesie, proprietate sau orice alt drept real (ius in re) în sau în beneficiul Clientului sau orice Utilizator final cu privire la orice articol aparținând Furnizorului sau aflat în posesia acestuia, cu excepția cazului în care Furnizorul a consimțit în mod explicit la crearea acestuia.
 10. CONTRIBUȚII
  10.1. În ceea ce privește orice produs al activității intelectuale, inclusiv orice obiect al proprietății intelectuale, care este prezentat, contribuit sau pus la dispoziție în alt mod pentru a fi inclus în Software, Conținut sau orice altă parte a Serviciului, Furnizorul va fi considerat că i s-a acordat un licență neexclusivă, fără drepturi de autor, la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, liber transferabilă și complet sub-licențiabilă pentru a utiliza, distribui, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, transmite, executa public, afișa și pune la dispoziție (în întregime) sau parțial) și să-l încorporeze în alte lucrări și invenții sub orice formă sau mediu cunoscut acum sau dezvoltat ulterior. Fiecare persoană care face o astfel de contribuție garantează Furnizorului că este autorizată să facă acest lucru și că nici ea, nici autorul vreunui articol care ar putea fi încorporat în contribuție nu va pretinde vreo compensație sau rambursare în legătură cu aceasta.
  10.2. Prevederile secțiunii 10.1 se vor aplica, mutatis mutandis, tuturor fotografiilor și altor lucrări de natură grafică (inclusiv informațiile lor încorporate), precum și tuturor rezultatelor măsurătorii pe care Clientul sau orice Utilizator final le creează sau le produce prin intermediul Serviciului sau al oricărui parte a acestuia, cu condiția, totuși, ca activitățile autorizate în baza licenței să se limiteze la următoarele: îmbunătățirea, dezvoltarea și alte modificări, traducere, adaptare, reproducere, distribuție a Furnizorului și a contractanților și revânzătorilor săi (inclusiv, fără limitare, vânzare, licențiere, închiriere și leasing), transmiterea, afișarea, publicarea și punerea la dispoziție a Software-ului, Conținutului și a altor părți ale Serviciului și materialelor conexe.
 11. DECLARAȚII DE RESPONSABILITATE
  11.1. Orice garanție a Furnizorului care nu este menționată în mod expres aici va fi considerată reținută. Furnizorul declină, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, toate garanțiile statutare și cursul performanței, cursul tranzacționării și așteptările deținătorilor de licență și ale utilizatorilor legate de utilizare.
  11.2. Furnizorul nu face nicio declarație sau garanție: (a) că Serviciul va îndeplini cerințele sau așteptările Clientului sau ale Utilizatorilor finali; (b) că accesul la sau operarea sau utilizarea Serviciului va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori; (c) că orice defecte ale Serviciului vor fi corectate; (d) că Serviciul sau orice mijloc prin care Serviciul este accesat sau utilizat nu conține programe malware sau alte componente dăunătoare; sau (e) cu privire la orice software terță parte, serviciu, informații, infrastructură, resursă sau orice alt articol terță parte.
 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII
  12.1. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere, daune, cheltuieli sau alte consecințe dăunătoare care rezultă din (a) utilizarea sau incapacitatea cuiva de a utiliza Serviciul, (b) proprietățile Serviciului, (c) necesitatea de a procura sau de achiziție. de bunuri sau servicii de substituție sau orice alt beneficiu substitut pentru Serviciu sau orice informație, bun sau alt beneficiu primit, deținut, controlat sau de care se bucură în alt mod prin intermediul Serviciului, (d) orice mesaj sau altă comunicare primită sau tranzacție încheiată prin sau de la Serviciul, (e) accesul neautorizat la sau întreruperea, modificarea, pierderea, coruperea sau ștergerea transmisiilor sau datelor Clientului sau a oricărui Utilizator final, (f) declarațiile sau comportamentul oricărei persoane care are acces la Serviciu sau (g) ​​orice alte aspecte legate de Serviciu sau de orice parte a acestuia; Indiferent dacă acestea sunt suferite sau suportate direct sau indirect sau sunt imediate sau în consecință și dacă rezultă dintr-un contract, delictual sau altfel.
  12.2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru încălcarea obligațiilor sale din cauza unei circumstanțe pe care în mod rezonabil nu ar fi putut să o prevadă și care este în afara controlului ei, cum ar fi, de exemplu, o forță a naturii, un act al unei autorități legislative sau executive, război, tulburări civile. , act de teroare, grevă, defectare a internetului sau orice altă circumstanță calificată ca forță majoră în conformitate cu legea aplicabilă — în măsura în care circumstanța respectivă a împiedicat sau a împiedicat îndeplinirea Părții. Pentru a evita orice dubiu, prevederile acestei secțiuni: (a) nu au scopul de a deroga de la sau de a limita aplicarea oricărei limitări legale sau excluderi de răspundere; (b) nu va fi interpretat ca limitând valoarea sau scuză Clientul de la plata oricărei taxe sau alte contraprestații datorate în temeiul prezentului.
 13. DESPĂGUBIREA
  13.1. Clientul va apăra, va despăgubi și va ține de răspundere Furnizorul, ofițerii, directorii, angajații, antreprenorii, agenții și reprezentanții săi din și împotriva tuturor pretențiilor făcute de și a tuturor daunelor, răspunderii, penalităților, amenzilor, costurilor și cheltuielilor plătibile oricărei terțe părți care rezultă din: (a) încălcarea acestui Acord de către Client sau orice Utilizator Final; (b) utilizarea Serviciului; (c) prelucrarea Datelor Clienților; (d) contribuții la Serviciu; sau (e) încălcarea oricărei proprietăți intelectuale sau a oricărui drept de proprietate sau personal.
 14. PROTECȚIA DATELOR
  14.1. Deși scopul acestui Acord nu este acela de a încărca Furnizorul cu datoria de a prelucra orice Date cu caracter personal sau de a autoriza orice activitate semnificativă de prelucrare a Datelor cu caracter personal, Clientul și Reprezentantul recunosc și sunt de acord că anumite Date cu caracter personal și alte informații despre Client, Reprezentantul, precum și Utilizatorii finali (fiecare dintre Client, Reprezentant și orice Utilizator final, denumit în continuare „Subiectul datelor”) pot fi colectate și procesate de Furnizor și/sau de persoanele cărora le poate externaliza sau subcontracta Serviciul sau orice parte a acestuia (în acest articol 14, Furnizorul și fiecare astfel de persoană un „Procesator de date”).
  14.2. Clientul și Reprezentantul sunt de acord, iar Clientul garantează că fiecare Utilizator final este de acord cu:
  (a) că un Procesor de date poate să fi colectat și să colecteze în continuare informații (inclusiv Date cu caracter personal) despre Subiecții datelor: (i) în timpul negocierii, încheierii și modificării prezentului Acord (informațiile colectate pot include datele furnizate în Acord precum și orice date furnizate în scopul negocierii, încheierii sau modificării Acordului); (ii) atunci când o persoană vizată completează formulare prin intermediul Serviciului, creează sau modifică un profil de utilizator sau introduce sau modifică alte informații asociate Contului de utilizator (informațiile astfel furnizate); (iii) atunci când o persoană vizată vizitează site-ul web al Procesatorului de date (adresa IP a persoanei vizate, locația geografică, informații despre sesiune, comportamentul de navigare, anumite atribute software și hardware); (iv) atunci când o persoană vizată descarcă, instalează, actualizează sau dezinstalează Software-ul sau accesează sau utilizează Serviciul (locația, modul, mijloacele și durata unei astfel de activități, precum și alte informații pe care persoana vizată le poate furniza); și (v) atunci când sunt puse la dispoziția Procesatorului de date cu bună știință (informațiile furnizate de persoana vizată);
  (b) că atunci când accesați site-ul web al Procesatorului de date, „cookie-uri” pot fi stocate în dispozitivul vizitatorului;
  (c) la prelucrarea de către Procesatorii de date a Datelor lor personale și a altor informații menționate la litera (a) (colectiv, „Datele utilizatorului”) în scopul: (i) furnizarea Serviciului; (ii) îmbunătățirea sau modificarea în alt mod a Serviciului și notificarea Clientului și a altor Subiecți ai datelor relevante despre aceasta; (iii) personalizarea conținutului și/sau aspectului site-ului web al Procesatorului de date sau al Serviciului pentru un anumit vizitator sau utilizator; (iv) răspunsul la comunicările Persoanelor vizate și contactarea acestora; (v) îndeplinirea obligațiilor Procesatorului de date față de Persoana vizată; (vi) exercitarea și punerea în aplicare a drepturilor Procesatorului de date; (vii) statistici despre utilizatori și alte analize legate de Servicii;
  (d) că Datele utilizatorului pot fi prelucrate în țara de domiciliu, precum și în afara acesteia, inclusiv în orice stat membru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și în orice țară participantă la Spațiul Economic European (SEE). );
  (e) că niciunul dintre Procesatorii de date nu își va dezvălui Datele cu caracter personal oricărei terțe părți în afară de membrii grupului său corporativ, cu excepția cazului în care, în măsura și persoanelor (i) permise în mod expres de către Client sau persoana vizată a datelor respectivă, ( ii) cerute de lege sau (iii) necesare pentru îndeplinirea obligațiilor împuternicite de Procesor de date în temeiul prezentului document sau obligațiile sale statutare sau pentru a-și exercita drepturile legale sau pentru a se apăra împotriva revendicărilor sau a altui proces.
  14.3. Dacă o persoană vizată se înscrie la un program de corespondență sau un program similar al Procesatorului de date, Procesatorul de date poate folosi datele sale cu caracter personal pentru a le trimite informații despre produse, servicii, promoții și evenimente pe care Procesatorul de date le consideră că ar putea fi de interes pentru el. Orice abonament la un astfel de program poate fi anulat după bunul plac.
  14.4. Furnizorul își rezervă dreptul de a trimite Clientului anumite comunicări referitoare la Serviciu, cum ar fi (de exemplu) anunțuri de servicii și mesaje administrative, fără a oferi Clientului posibilitatea de a renunța la primirea acestora.
  14.5. Clientul este de acord că Furnizorul poate include din când în când numele și logo-ul Clientului în listele de clienți, exemple de cazuri de utilizare a Software-ului/Conținutului, materiale de marketing, comunicate de presă și comunicări similare (toate în limitele rezonabile).
  14.6. La cererea Clientului, Furnizorul va acorda Clientului acces la sau, la alegerea Furnizorului, va furniza Clientului o declarație cu privire la toate Datele personale pe care Furnizorul le păstrează despre Client, cu excepția cazului în care aceste informații sunt disponibile în mod rezonabil pentru Client. sau Furnizorului i se interzice legal să dezvăluie astfel de înregistrări. Dacă orice astfel de Date cu caracter personal se dovedesc a fi incorecte sau înșelătoare, Clientul are dreptul de a le corecta sau, în cazul în care Clientul este capabil și autorizat să modifice datele, să le corecteze din proprie inițiativă.
  14.7. Furnizorul solicită ca toate cererile, întrebările, plângerile și alte comunicări pe care o persoană vizată ar putea dori să le adreseze Furnizorului în legătură cu prelucrarea Datelor utilizatorului să fie transmise prin intermediul Serviciului sau ca astfel de comunicări să fie trimise la adresa de e-mail sau poștală specificată. în secțiunea 1.1 din prezentul Acord, sub termenul „Furnizor” (sau orice altă adresă sau adresă de e-mail pe care Furnizorul le-ar fi furnizat Clientului în acest scop).
 15. MODIFICARE
  15.1. Clientul recunoaște că, din când în când, pot apărea circumstanțe care fac necesară sau de dorit modificarea anumitor prevederi ale acestui Acord. Astfel de circumstanțe includ: (a) lansarea de către Furnizor a unui nou serviciu sau o modificare a Serviciului; (b) o schimbare semnificativă a mediului juridic al Furnizorului; (c) un ordin sau o hotărâre pronunțată împotriva sau în favoarea Furnizorului; (d) un eveniment corporativ semnificativ, cum ar fi, de exemplu, fuziunea sau achiziția Furnizorului sau reorganizarea acestuia într-un alt tip de entitate; (e) transferul de către Furnizor al întreprinderii sau al unei părți a întreprinderii la care se referă prezentul Contract; (f) ambiguitatea, invaliditatea, anularea sau inaplicabilitatea unei prevederi din prezentul document; (g) orice alt eveniment a cărui apariție în raționamentul rezonabil al Furnizorului necesită o modificare a prezentului.
  15.2. Clientul este de acord că: (a) la apariția oricăreia dintre circumstanțele la care se face referire în secțiunea precedentă, Furnizorul va avea dreptul să facă modificările pe care le consideră adecvate în Acord; (b) capacitatea Furnizorului de a prevedea un eveniment sau de a preveni producerea acestuia nu va afecta dreptul acestuia de a modifica Contractul ca urmare a acelui eveniment; (c) Furnizorul poate modifica Acordul notificând Clientului cu privire la aceasta sau postând o versiune revizuită a Acordului pe un site web și trimițând Clientului un link către acesta; (d) în cazul în care versiunea revizuită a Acordului include o modificare care reduce drepturile Clientului sau îi mărește responsabilitățile, Furnizorul va notifica Clientului o notificare prealabilă rezonabilă cu privire la intrarea în vigoare a acestei noi versiuni.
  15.3. Fără a aduce atingere oricărei prevederi contrare din prezentul document, Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Serviciul în orice moment, din orice motiv, cu sau fără notificare. Cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres, utilizarea oricăror funcții noi, versiuni, versiuni, actualizări sau alte modificări pe care Furnizorul le poate pune la dispoziție în legătură cu Serviciul va face obiectul Acordului. Utilizarea în continuare de către Client a Serviciului după orice astfel de modificare va constitui consimțământul Clientului pentru modificarea (modificările) respectivă.
  15.4. În cazul în care Clientul nu este de acord cu modificările Furnizorului (indiferent dacă la Acord sau la Serviciu), singurul său remediu va fi anularea Acordului și încetarea utilizării Serviciului.
 16. SUSPENSIUNEA
  16.1. Furnizorul poate întrerupe furnizarea Serviciului sau a oricărei părți a acestuia cu un preaviz de o lună și poate, fără notificare, suspenda sau restricționa accesul la Serviciu pentru orice Client a cărui plată pentru Serviciu rămâne întârziată mai mult de o săptămână sau a cărui utilizare a Serviciului este în conflict. cu prevederile prezentului acord.
  16.2. Furnizorul poate suspenda executarea în temeiul Acordului, în întregime sau parțial, cu efect imediat, dacă legea sau o autoritate judiciară sau administrativă îi cere să se abțină de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului.
 17. ÎNCETARE
  17.1. Acest Acord poate fi reziliat numai prin închiderea Contului de utilizator al Clientului.
  17.2. Pentru ca Clientul să își închidă Contul de Utilizator, Clientul trebuie să se conecteze la Serviciu și să urmeze instrucțiunile furnizate acolo (sau, în cazul în care acestea nu sunt disponibile, să notifice Furnizorul și să urmeze instrucțiunile acestuia din urmă).
  17.3. Oricare dintre părți poate închide Contul de utilizator al Clientului și, prin aceasta, se consideră că a anulat prezentul Acord, cu condiția ca: (a) în cazul în care Contul de utilizator este închis de către Furnizor, Clientul trebuie să primească un preaviz cu cel puțin o lună (cu excepția cazului în care se aplică secțiunea 17.4 sau Contul de utilizator este închis la cererea Clientului); și (b) în cazul în care Contul de utilizator este închis de către o parte îndreptățită să se retragă din acord, acea parte nu a notificat cealaltă parte că închiderea sa a Contului de utilizator trebuie interpretată ca o retragere (notificare care trebuie transmisă înainte de sau concomitent cu închiderea Contului de utilizator și va avea ca rezultat considerat că Acordul a fost reziliat prin retragere).
  17.4. În cazul în care oricare dintre părți comite o încălcare semnificativă a prezentului acord, cealaltă parte poate rezilia acordul de îndată. Fiecare dintre următoarele va constitui o încălcare substanțială a Acordului de către partea respectivă: (a) o parte care și-a încălcat oricare dintre obligațiile sale substanțiale în temeiul prezentului articol nu renunță sau remedia această încălcare în termen de 30 de zile de la notificarea celeilalte părți care specifică încălcarea și solicită să fie întrerupt sau remediat; (b) orice act, omisiune, eveniment sau împrejurare considerată în conformitate cu legislația aplicabilă ca fiind o încălcare materială a prezentului acord de către o parte.
  17.5. Orice Client care a încheiat acest Acord în calitate de „consumator” (așa cum este determinat de legea aplicabilă, dar în general — o persoană fizică care nu efectuează tranzacții în sfera sa de activitate sau activități profesionale) se poate retrage din Acord în termen de 14 zile de la devenind un partid la aceasta. Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din prezentul document, orice consumator care se retrage din Acord în conformitate cu teza anterioară are dreptul la o rambursare integrală a tuturor taxelor și a altor taxe pe care le-a plătit Furnizorului în temeiul prezentului, cu condiția, totuși, ca și el/el. returnează Furnizorului sau compensează în mod rezonabil Furnizorul pentru valoarea a tot ceea ce a primit în temeiul prezentului.
  17.6. Clientul înțelege și este de acord că, la orice reziliere a acestui Acord: (a) toate drepturile pe care Clientul i-au fost acordate în temeiul prezentului contract vor înceta; (b) Clientul trebuie să înceteze toate activitățile autorizate prin Contract; (c) toate sumele datorate Furnizorului prin prezenta devin scadente; (d) toate Datele Clientului și alte informații asociate cu Contul de utilizator al Clientului pot fi șterse sau devin indisponibile pentru Client; (e) Clientul nu va primi nicio rambursare, schimb sau alte compensații pentru orice timp neutilizat la un abonament, pentru orice licență sau taxă de abonament, orice conținut sau alte date asociate cu orice Cont de utilizator sau pentru orice altceva; (f) Clientul nu va fi eliberat de niciuna dintre obligațiile sale legate de Software în temeiul prezentului, până când nu a eliminat complet tot Software-ul de pe dispozitivele, sistemele și mediile de stocare ale sale.
 18. NOTIFICARE
  18.1. Clientul este de acord că Furnizorul poate transmite o notificare Clientului prin postarea acesteia în Serviciu sau prin trimiterea acesteia la adresa de e-mail pe care Clientul a asociat-o Contului său de Utilizator. Toate notificările către Furnizor trebuie să fie trimise la adresa de e-mail (sau adresa poștală) specificată în secțiunea 1.1 din prezentul Acord sub termenul „Furnizor” (sau orice altă adresă sau adresă de e-mail pe care Furnizorul le-ar fi furnizat Clientului în acest scop). ).
 19. LEGEA
  19.1. Acest Acord și toate aspectele legate de Serviciu vor fi guvernate de legea belgiană. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică niciunuia dintre cele de mai sus.
 20. JURISDICȚIA
  20.1. Orice dispută care decurge din sau în alt mod referitor la acest Acord sau la Serviciu va fi soluționată prin instanțele belgiene. Fiecare parte și oricine care folosește, accesează sau încearcă să utilizeze sau să acceseze orice parte a Serviciului se supune în mod irevocabil jurisdicției menționate și renunță la orice obiecție pe care le-ar putea avea față de aceasta.
  20.2. Orice decizie (ordonanță, hotărâre sau alta) pe care o poate pronunța Curtea de Arbitraj în cazul unei dispute între părți sau în legătură cu Serviciul va fi executorie în toate jurisdicțiile.
 21. DIVERSE
  21.1. Dacă vreo prevedere a prezentului acord încalcă orice regulă obligatorie a legii aplicabile și se dovedește a fi nulă ca urmare a acesteia, o astfel de prevedere va fi considerată ca fiind modificată, pentru acele circumstanțe specifice și numai în acel aspect special în care este nulă. astfel încât să se conformeze legii. Orice astfel de modificare se limitează la minimul necesar pentru ca prevederea să fie valabilă și își păstrează cât mai mult domeniul și sensul inițial posibil.